Deze website is eigendom van Saferoads BV

Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Moorsemsestraat 6 Bus 0101 3128 Tremelo
Telefoon: 0468 29 81 33
E-mail: info@saferoads.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0777.518.643

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Saferoads BV of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Saferoads BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal namens de onderneming de grootst mogelijke inspanning worden geleverd om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Saferoads BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Saferoads BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse
of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Saferoads BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Saferoads BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid

Saferoads BV hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van onze eigen informatieverstrekking. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Saferoads BV, Moorsemsestraat 6 bus 0101 te 3128 Tremelo; info@saferoads.be . Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan naam onderneming, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Saferoads BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Saferoads-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Saferoads-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Algemene voorwaarden inschrijving en deelname terugkommoment

Artikel 1: Voorwaarden tot inschrijving:

• Inschrijvingen kunnen enkel online worden uitgevoerd via de website www.saferoads.be

• Inschrijven kan gebeuren wanneer u een oproepingsbrief hebt gekregen van het Dep. Mobiliteit en Openbare werken of indien U in de wettelijke periode valt van 6 tot 9 maanden na het behalen van het definitief rijbewijs.

• Enkel na het uitvoeren én het door Saferoads ontvangen van een geldige betaling zal u een mail ontvangen dewelke uw deelname bevestigt aan de door u gekozen sessie.

Artikel 2: Voorwaarden tot deelneming:

• Wij verwachten u 30 minuten voor het startuur van uw sessie. Dit geeft ons voldoende tijd om iedereen in te loggen op de server van het Departement Mobiliteit en Openbare werken.

• Laattijdig aanmelden op de opleidingslocatie kan tot gevolg hebben dat wij geen attest van deelname kunnen afleveren daar de Vlaamse regering voorschrijft dat u de volledige sessie dient te hebben gevolgd. Het is trouwens voor de organisator onmogelijk om nog iemand in te loggen eens de sessie van start is gegaan.

• U dient in het bezit te zijn van uw identiteitskaart en uw rijbewijs.

Artikel 3: Voorwaarden tot annulatie, verplaatsing of terugbetaling van een sessie:

• Een gemaakte afspraak voor het terugkommoment kan enkel worden verplaatst ten laatste tot 7 werkdagen voor de gekozen datum. 

• Wanneer er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal er niet worden overgegaan tot een verplaatsing van uw inschrijving. Uitzondering hierop is het inroepen van dringende redenen. U dient hiervoor Saferoads in kennis te stellen van Uw afwezigheid, dit per mail naar info@saferoads.be, alvorens Uw terugkommoment plaats zal vinden. Wanneer U de dag van Uw terugkommoment Saferoads niet hebt verwittigd van Uw afwezigheid alvorens Uw sessie begon, kan er ook geen terugbetaling plaatsvinden. Let wel op, een geldige dringende reden is niet snel het geval. Een dringende reden is bijvoorbeeld een sterfgeval in uw familie (tot de tweede graad) of een medisch spoedgeval. Deze reden zal enkel worden aanvaard bij het aantonen van een geldig attest (doktersattest, attest overlijden,..). Dit attest dient vervolgens binnen de 72 uur, te rekenen vanaf het startuur van uw geplande sessie, te worden overgemaakt aan Saferoads . Verlof, oproeping door uw werkgever, een geplande ziekenhuisopname of file zijn bijvoorbeeld voor de organisator GEEN dringende reden en komen niet in aanmerking voor een verplaatsing van uw inschrijving.

• Te laat komen en hierdoor niet kunnen deelnemen zal geen terugbetaling van uw inschrijvingsgeld met zich meebrengen.

• Alle onnodige inschrijvingen en inschrijvingen die plaatsvinden buiten de wettelijke voorziene periode (de periode toegekend door Vlaanderen) waarin men zich mag aanmelden voor het volgen van het terugkommoment, zullen als ongeldig worden beschouwd. Een terugbetaling is niet mogelijk gezien het feit dat U een deelnemende plaats hebt ingenomen.

• Iedere inschrijving of inschrijving buiten de wettelijke periode kan slechts terugbetaald of verplaatst worden tot 7 werkdagen voor de effectieve afspraak. Voor deze terugbetaling zal er dan een administratieve kost worden aangerekend van 22 euro. Inschrijvingen die te vroeg plaatsvinden zullen enkel verplaatsbaar zijn in tijd, hier is geen terugbetaling voor mogelijk.

• Het verplaatsen van een sessie kan per email  aan info@saferoads.be tot zeven dagen voor aanvang van de geplande sessie. Gegevens kan u terugvinden op de website www.saferoads.be

• In het geval van overmacht zijn we gerechtigd de algemene voorwaarden aan de omstandigheden aan te passen zonder hierbij gehouden te zijn tot de terugbetaling van inschrijvingsgelden of enige schadevergoeding.  Wanneer Saferoads niet in de mogelijkheid is om het terugkommoment te organiseren wegens overmacht in gevolge van oorlogsdaden, oorlog, terroristische dreigingen, pandemiën, door buitengewone klimatologische omstandigheden en het hierdoor onmogelijk is voor Saferoads om naar de toekomst toe nog een terugkommoment te organiseren zal het onmogelijk zijn om een terugbetaling van het inschrijvingsgeld af te dwingen. Iedere inschrijving is definitief en enkel verzetbaar in tijd, een terugbetaling is dan ook nooit van toepassing.

• Terugbetaling van het inschrijvingsgeld gevraagd door de deelnemer om welke reden dan ook is enkel mogelijk tot 7 kalenderdagen voor de aanvang van de sessie. Daarna zal er geen terugbetaling mogelijk zijn. Voor deze terugbetaling zal een administratieve kost worden aangerekend. De terugbetaling zal dan 100 € bedragen. 

Artikel 4: Tarieven en betalingen:

• De kostprijs van het terugkommoment bedraagt 122 euro en werd door de Vlaamse overheid bepaald. U betaald dus overal in Vlaanderen hetzelfde bedrag.

• Als u het terugkommoment te laat volgt (dus niet binnen de termijn van 3 maanden), hebt u nog 2 maanden de tijd om de cursus alsnog te volgen. In dat geval betaalt u 61 euro extra.

• Als u de cursus dan nog niet gevolgd hebt, riskeert u een boete die kan oplopen tot maximaal 4000 euro of kunt u vervolgd worden. 

Artikel 5: Gedragsregels:

• Als deelnemer aan een terugkommoment georganiseerd door Saferoads BV gaat u ermee akkoord dat u zich zal gedragen zoals het een redelijke, voorzichtige persoon betaamt. U volgt de richtlijnen van de organisatoren en / of opleiders op en onthoudt zich van iedere overtreding, misdrijf, misdaad opzettelijke en/of zware fouten alsook herhaaldelijke lichte fouten.

• Bij overtreding van bovenstaande alinea bent u integraal aansprakelijk voor de gevolgen hiervan en doet u in dit verband in de meest ruime zin, onherroepelijk afstand van verhaal tegen de organisator, de eigenaars of uitbaters van het terrein, de opleiders, werknemers of andere medewerkers van de organisator en de andere deelnemers. U zal de organisator en de andere vermelde personen in dergelijk geval vrijwaren voor de schadelijke gevolgen, tenzij anders bepaald bij dwingende wet.

• Wij vragen u beleefd om met respect om te gaan met de mening van de andere deelnemers. Ook vragen wij om respectvol om te gaan met de ter uwer beschikking gestelde lesvoertuigen.