Beste klant,

 

Om het voor beide partijen eenvoudiger te maken is er door ons een overzicht opgesteld van onze algemene voorwaarden. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. 

Wat betalingen betreft:

  • Alle lessen dienen op voorhand online vereffend te worden.

 

Lesvoorwaarden voor de rijschool

  1. Je krijgt praktijkles van een lesgever die in het bezit is van een brevet van beroepsbekwaamheid en een instructietoelating uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit (FOD Mobiliteit).
  2. We trachten je opleiding met 1 of 2 lesgevers te plannen. Het kan voorkomen dat je ook van een andere lesgever les krijgt, in het bijzonder wanneer een beperkte beschikbaarheid van je vrije tijd ertoe zou leiden dat je opleiding zich over een te lange periode zou uitstrekken, of in andere gevallen van overmacht waardoor je lesgever niet beschikbaar is.
  3. Eén praktijkles duurt steeds 60 minuten, evaluatie inbegrepen. De lesgever mag in jouw lestijd geen andere zaken doen die niets met de rijles te maken hebben.
  4. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
  5. De rijschool heeft het recht om jou een bekwaamheidsattest te weigeren indien de lesgever oordeelt dat je niet bekwaam bent om de scholing alleen op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met jou bespreken. Voor een bekwaamheidsattest moet je bovendien 20 uur effectief les gevolgd hebben.

Lesvoorwaarden voor de leerling

  1. Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je te laat, dan zal de verloren tijd niet ingehaald worden. Je lesgever zal altijd 15 minuten op de afgesproken plaats wachten. Ben je meer  dan 15 minuten te laat of afwezig, dan heeft de rijschool het recht de rijles te annuleren en deze toch in rekening te brengen. Lessen die niet tijdig starten door de rijschool worden gecompenseerd.
  2. Een rijles kan worden verplaatst of geannuleerd zonder dat deze zal worden aangerekend, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing gebeurt uiterlijk de vijfde dag voor de geplande rijles
  3. Onverminderd wat in punt 2 werd gesteld, wordt een te laat afgezegde les of examenbegeleiding tevens aangerekend aan een tarief van 35 euro incl btw per uur in geval van overmacht (zoals bv. onverwachte opname in het ziekenhuis, acute ziekte, overlijden van een naaste, file, oproeping werkgever, panne vervoer, openbaar vervoer dat te laat is …). De aangehaalde reden van overmacht dient te worden gestaafd met een schriftelijk bewijs dat dient te worden voorgelegd aan de rijschool, op kantoor of via e-mail, uiterlijk binnen de 72 uur na de geplande les of examenbegeleiding. Laattijdig overhandigde bewijzen worden niet meer aanvaard. Worden uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht: verlof, oproeping door de werkgever, geplande ziekenhuisopname, ….(niet-limitatieve opsomming).
  4. Lessen die geannuleerd worden binnen de correcte termijn van 5 dagen op voorhand kunnen enkel terugbetaald worden mits een betaling van 18 euro dossierkost.
  5. Verplaatsen of annuleren van lessen kan je per mail naar info@saferoads.be. Mogelijks wordt dit bericht wel pas gelezen of gehoord op het eerstvolgende openingsuur van onze kantoren, dit eerstvolgende openingsuur is het effectieve moment van afzegging of verplaatsing.
  6. Wat de praktische lessen betreft : als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief vermeld is, mag worden aangerekend. Een demonstratie door de lesgever van een uit te voeren beweging of techniek maakt echter deel uit van de les en valt niet onder toepassing van deze regel.
  7. Indien je ervoor gekozen hebt om thuis te worden opgehaald zal de verplaatsing van de instructeur naar de plaats van ophaling en terug naar de dichtsbijzijnde ‘Drive Box’ wel aangerekend worden binnen je lesuren. Je rijtijd zal dan ook worden verminderd met de nodige verplaatsing. Het ophalen kan binnen een straal van 10 km en enkel voor vrije begeleiding.

Vrijwaring

Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig dan gelden de volgende afspraken:

  • De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.
  • Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden.
  • Het is ten stelligste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld.
  • Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Procedure bij ongevallen :

Er wordt steeds een ongevallenformulier ingevuld. Vraag Uw kopij. 
Enkel de lichamelijke schade wordt vergoed. 
U dient al Uw medische kosten eerst in te dienen bij Uw zorgkas. 
Het resterende bedrag, van de lichamelijke schade, wordt door de verzekering terugbetaald.